top of page

הצטרפו לתכנית השותפים שלנו

תאריך: _______

לכבוד

_________

מרח' ______

(להלן: "השותף")

ג.א.נ,

הנדון: תוכנית שותפים בגין הבאת לקוחות חדשים

הרינו להעלות על הכתב את ההסכמות אליהן הגענו בקשר עם תמורה שתשולם לשותף על ידי אקסטראס פתרונות השמה בע"מ ח.פ. 515792968 (להלן: "החברה") בקשר עם התקשרות החברה עם לקוחות חדשים שיופנו אליה על ידי השותף.

1."לקוח חדש" משמעו לקוח פוטנציאלי של החברה שמקיים את התנאים הבאים (א) הוא הופנה על ידי השותף לחברה; (ב) החברה לא היתה בקשר עסקי קודם עם הלקוח הפוטנציאלי.

2.בגין כל התקשרות של החברה בהסכם עם לקוח חדש (להלן: "הסכם") יהיה השותף זכאי לתמורה בשיעור של 1% מהכנסת החברה בקשר עם ההסכם מול הלקוח החדש, זאת בגין הכנסות שיתקבלו אצל החברה במשך 12 החודשים הראשונים שממועד תחילת הפעילות של החברה עם הלקוח החדש (להלן: "התמורה").  

3.למען הסר ספק,  מובהר כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט אם ברצונה להתקשר בהסכם עם לקוח חדש או לא, ולשותף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה, ככל שזו תחליט שלא להתקשר בהסכם כאמור.

4.התמורה תשולם לשותף תוך 7 ימים ממועד קבלת כל תשלום מאת הלקוח החדש, וזאת כנגד חשבונית מס כדין, או לחילופין - התמורה תשולם לשותף באופן של מענק בונוס, אשר יתווסף למשכורתו החודשית, במידה והשותף הוא עובד החברה. מובהר, כי בונוס כאמור לא ייחשב כחלק ממשכורתו החודשית של השותף אצל החברה ולא יחולו חובות הפרשה פנסיוניות, הבראה וכו' בגינו. [יש לבחור את האפשרות המתאימה]  

5.התקשרות הצדדים בהתאם לתוכנית השותפים תהיה לתקופה בלתי מוגבלת, אך כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות מתן הודעה בכתב לצד השני. במקרה של סיום ההתקשרות תמשיך החברה לשלם לשותף את יתרת התמורה המגיעה לו בהתאם להוראות סעיף 2 לעיל.

6.למען הסר ספק, מובהר כי התקשרות החברה עם השותף בהתאם להוראות תוכנית השותפים הינה התקשרות עם  נותן שירותים עצמאי, ולא יתקיימו בין החברה לבין השותף ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד כלשהם, אלא אם היה עובד החברה כאשר התבצעה ההפניה אל הלקוח החדש.

7.הדין החל על התקשרות הצדדים הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר עם התקשרות זו נתונה לבית המשפט המוסמך בתל האביב לפי העניין.

8.כל שינוי של תנאי ההתקשרות בין הצדדים לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה והשותף.         

 

בכבוד רב,

    אקסטראס פתרונות השמה בע"מ

אישור

אני מסכים לאמור לעיל

תאריך: _______________                                      חתימה: _______________

 

2270\3\67

bottom of page